Amnote và Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Koo Jin Young
  • 04/12/2017
  • 1651

 

MOU with OPEN-2

 

MOU with OPEN-3

 

MOU with OPEN-0

 

MOU with OPEN-1

 

Kế toán máy tính AMNOTE Việt Nam và Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh  đã trao đổi và ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
Tại buổi  ký kết đại diện có liên quan phía Đại Học Mở và đại diện Koo Jin Young của AMNOTE đã cùng tham gia.
Cả hai phía đã hoàn thành việc hội ý , Amnote và Đại Học Mở TPHCM đã ký kết  thành công.