AMNOTE ver 21.2.2 프로그램 업데이트 공지

 • Koo Jin Young
 • 1444

AMnote ver. 21.2.2를 사용 하시고 계신 고객 여러분께 안내드립니다

이 버전의 업데이트 내용은 다음과 같습니다:

 • Thêm số hóa đơn, ngày hóa đơn vào mô tả lúc kết chuyển VAT kỳ sau ở menu E-B “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ”
 • Cần cập nhật thông tin USB Token để sử sụng ở menu B-A “Quản lý công ty”
 • Thêm loại chữ ký số VNPT HSM (không cần dùng USB Token)
 • Form Setting số lẻ trong Einvoice
 • Thông báo số lượng hóa đơn sử dụng
 • Ẩn ngày hóa đơn
 • Kiểm tra tháng tiếp nhận và tháng sử dụng trong tab TSCĐ/ Chi phí trả trước không được nhỏ hơn hoặc lớn hơn tháng của chứng từ
 • Menu B-A “Quản lý công ty” cho chọn số thập phân 7 chữ số
 • Thêm hiển thị cột Tỷ giá giao dịch menu C-A “Chứng từ”

업데이트 시간: 2020년04월09일 오후 5시
불편을 끼쳐드려 죄송합니다
감사합니다