THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.2.1

  • Koo Jin Young
  • 153

AMnote xin thông báo đến toàn thể Khách hàng đang sử dụng phần mềm AMnote ver 21.2.1

Nội dung update phiên bản lần này như sau:

  • Làm tròn số thập phân lấy theo cài đặt của hệ thống
  • Có thể điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế

Thời gian Update: Vào lúc 5:00pm, ngày 20/01/2020
AMnote xin chân thành cảm ơn!