THÔNG BÁO UPDATE PHẦN MỀM AMNOTE ver 21.2.0

  • Koo Jin Young
  • 294

AMnote xin thông báo đến toàn thể Khách hàng đang sử dụng phần mềm AMnote ver 21.2.0

Nội dung update phiên bản lần này như sau:

  • Không phát sinh thêm hóa đơn bị hủy khi xử lý hủy hóa đơn
  • Hóa đơn bị thay thế , Hóa đơn bị điều chỉnh giữ nguyên trạng thái của hóa đơn gốc, không được thay đổi thông tin trên hóa đơn
  • Tab hàng tồn kho làm tròn tiền tổng trên mẫu in

Thời gian Update: Vào lúc 5:00pm, ngày 09/01/2020
AMnote xin chân thành cảm ơn!