AMNOTE(NC9), “만남, 오리엔테이션, 그리고 경력 연계” 강연 프로그램을 통해 UEF 대학교

  • Koo Jin Young
  • 24/10/2023
  • 411

학생들과 만남 가져

2023년 10월 19일 호치민 경제금융대학교(UEF)의 캠퍼스에서는 ‘만남, 오리엔테이션, 경력 연계’ 라는 특별 강연프로그램이 진행되었습니다. 이 자리에는 기업체에서 초청한 강사 및 연사, 그리고 대학 내 전체 학생들이 함께 자리하였습니다.

프로그램의 개회사는 Ha Thi Thuy 박사의 연설로 진행되었으며, 해당 대학 교수진들의 교육과정들을 소개하면서, 학생들에게 학업을 잘 준비하고 (경력) 방향을 잡는데 도움이 되는 “회계 및 감사” 두 전공에 대해 특별히 강조했습니다.

이후 프로그램은 Nguyen Thanh Lam 선생의 강연과 지난 해 우수한 학업 성취를 이룬 학생들에 대한 장학금 전달 순으로 진행되었습니다.
이어진 초청 기업인 연사들의 강연에서는 그들의 성공요인과 다양한 경험담이 이어졌습니다.

“학생에게 있어 학업과 직업, 두가지 길 모두 성공에 이르게 하기 위해서는 노력하는 자세와 전문 지식을 쌓는 것이야 말로 매우 중요하고 없어서는 안 될 요소입니다. 따라서 이 두가지에 투자하고 집중하시기 바랍니다.” – 라고, AMNOTE(NC9 Vietnam Co., Ltd)의 총괄이사 Nguyen Thi Hong Thuong는 강연에서 발표하였습니다.

다른 강사들 또한 이어진 강연에서 UEF 학생들에게 유용한 여러가지 가르침을 공유해 주었고, “만남, 오리엔테이션 및 경력 연계” 프로그램이 성공적으로 치러질 수 있게 하였습니다.

Đại diện các Diễn giả chia sẻ về đinh hướng nghề nghiệp cho Sinh viên

대표 강연자들은 학생들의 경력 방향에 대해 공유하는 시간을 가졌습니다

dai-dien-doanh-nghiep-nc9

Diễn giả Nguyễn Thị Hồng Thương – Phó Giám Đốc Công ty TNHH NC9 Việt Nam

강연자 Nguyen Thi Hong Thuong – AMNOTE(NC9 Vietnam Company Limited) 총괄이사

Ban chủ nhiệm Khoa gửi thư và hoa tri ân các diễn giả khách mời

대학 교수진이 초청 강연자들에게 감사장 및 꽃다발을 전달하고 있다

Toàn thể Cán bộ, Sinh viên, Diễn giả trong Chương trình “Gặp gỡ, Định hướng, Gắn kết nghề nghiệp”

“만남, 오리엔테이션, 경력 연계” 강연 프로그램에 참여한 모든 교직원, 학생 및 강연자들이 기념촬영을 하고 있다