AMNOTE, LY TU TRONG 전문대학과의 협력양해각서(M.O.U) 체결식 성료

  • Koo Jin Young
  • 09/11/2023
  • 302

지난 11월 9일, 호치민시 Ly Tu Trong 전문대학 (LTTC)에서 해당 대학과 AMNOTE (NC9 Vietnam Company Limited, 이후 AMNOTE) 간의 교육협력 양해각서(M.O.U) 체결식이 진행되었습니다.

이 날 체결식에는 AMNOTE의 Luc Quang Khanh 부사장Ly Tu Trong 전문대학의 부총장인 Dinh Van De박사가 양측 대표로 참가했습니다.

체결식을 통해, AMNOTE는 해당대학 학생들이 회계교육시 활용할 수 있도록 회계프로그램인 AMnote소프트웨어 일체를 제공하고, 동시에 AMNOTE가 주관 중인 베트남 전산회계 자격증 ACVA의 대학내 교육과정 편성 및 수업진행을 위한 관련 교육자료도 함께 제공하기로 하였습니다.

한편, 대학 측에서는 추후 AMNOTE가 해당 교육과정과 관련한 교내 학생 모집 및 컨설팅 활동에 참여할 수 있도록 적극 지원하기로 하였습니다.

양측 대표는 체결식에서, “미래를 위한 연결과 지원” 이라는 슬로건 아래, 학생들이 미래 기업에서 겪게 될 업무환경을 최대한 실제와 가깝게 접할 수 있도록 하는 것을 교육의 목적으로 삼아, 협력을 이어 가기로 합의했습니다.

ky-ket-amnote-va-truong-ly-tu-trong-1

<< Bên trái: TS. Đinh Văn Đệ (Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng). Bên phải: Ông Lục Quang Khánh (Phó Giám Đốc AMNOTE) >>

<< 하단 좌측: Ly Tu Trong 전문대학 부총장 Dinh Van De박사, 하단 우측: AMNOTE Luc Quang Khanh 부사장 >>