Mô tả phần mềm AMnote C132 | AMnote

Mô tả phần mềm AMnote C132

Tập tin

 • Tải
 • Cập nhật phiên bản mới
 • Đóng

Quản lý dữ liệu cơ bản

 • Quản lý công ty
 • Quản lý người dùng
 • Đối tượng tập hợp chi phí
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý ngân hàng
 • Đăng ký mã quản lý
 • Quản lý tài khoản
 • Số đầu kỳ được chuyển sang
 • Kết chuyển tài khoản trước khi khóa sổ
 • Quản lý kho bãi
 • Quản lý thể loại kho
 • Khai báo hàng tồn kho
 • Quản lý mã nhóm vật tư
 • Quản lý mã đơn vị tính

Quản lý nhật lý & sổ cái

 • Chứng từ
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ nhật ký sổ cái
 • Sổ nhật ký chung
 • Báo cáo của mã số quản lý
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ tổng hợp công nợ
 • Sổ chi tiết thanh toán
 • Sổ chi tiết thanh toán các khoản phải trả
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • In báo cáo tài chính

Quản lý thuế VAT

 • Tờ khai thuế VAT
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
 • Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng
 • Phát hành hóa đơn
 • Hóa đơn mất/hủy
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Sổ theo dõi thuế giá trị gia tang được khấu trừ
 • Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra
 • In báo cáo thuế

Quản lý tài sản cố định

 • Đăng ký tài sản cố định
 • Số tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao

Quản lý hàng tồn kho

 • Chỉ tiêu đầu kỳ
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (Product)
 • Số lượng tồn kho
 • Bảng tổng hợp chứng từ gốc của hàng tồn kho
 • Tính giá xuất kho
 • Điều chỉnh hàng tồn kho
 • Cập nhật giá nhập kho thành phẩm
 • In phiếu kho

Quản lý ngoại tệ

 • Chỉ tiêu đầu kỳ
 • Sổ chi tiết ngoại tệ
 • Chênh lệch tỷ giá
 • Tính tỷ giá ngoại tệ